2016 Program

A Festival – Hanoi 2016

OPENING NIGHT – ĐÊM MỞ

WHEN | KHI NÀO Friday, August 26 | Thứ Sáu, 26 tháng Tám 6 – 11pm

WHERE | Ở ĐÂU Tadioto, 24b Tông Đản

Welcome Dinner & Reading
Bữa tối chào mừng và đọc thơ

*

CONFERENCE – HỘI THẢO

WHEN | KHI NÀO Saturday, August 27 | Thứ Bảy, 27 tháng Tám

WHERE | Ở ĐÂU MoonWork Space, 34/28b, Điện Biên Phủ

8 – 9am Arrival coffee | Cà phê

9 – 10:30am Panel discussion 1 – Poetics of the personal: poetry in its communities

This panel will embrace personal relationships in poetry, introducing poets in the context of their literary communities. How do you practice your own poetics in writing and living as a writer in your home? Where are the limitations, in terms of the freedom of expression? What individual choices are faced when writing? Here we share our subjective visions of poetry’s practices.

Thảo luận 1 – Thi pháp của cá nhân: thơ trong cộng đồng thơ Phần thảo luận tập trung vào những mối quan hệ cá nhân trong thơ ca, giới thiệu các nhà thơ trong bối cảnh các cộng đồng văn chương của họ. Mỗi nhà thơ thực hành thi pháp riêng trong việc viết và sống như một người viết trên quê hương họ ra sao? Đâu là những giới hạn, liên quan tới câu chuyện tự do biểu đạt? Đâu là những lựa chọn cá nhân mỗi người phải đối mặt trong sự viết? Trong thảo luận này, các nhà thơ chia sẻ nhãn quan riêng của họ trong các thực hành thơ

Moderator | Điều phối: Nguyễn Quí Đức

With | Với
Colin Cheney, Tammy Ho Lai-Ming, Lý Đợi, Phùng Hà Thanh

10:45am – 12:15pm Panel discussion 2 – Politics of translation: (in) visibility of languages

This panel will focus on the act of translation as a way of seeing and being seen in/by language. What is at stake in the transformation that occurs in moving across the borders of language? Can we imagine language in frames other than “dominant” and “minor”? What is the conversation/conversion occurring between author and translator, original text and its translation? How do the words ‘invisibility’ and ‘transparency’ relate to translation?

Thảo luận 2 – Chính trị học của dịch: sự (tàng) hữu hình của các ngôn ngữ Thảo luận này sẽ xoay quanh hành động dịch như một cách thấy và được thấy trong/bởi ngôn ngữ. Có thể xảy ra những rủi ro nào trong sự chuyển dịch khi di chuyển qua các biên giới ngôn ngữ? Liệu ta có thể hình dung ngôn ngữ trong các khuôn khổ khác, hơn là “chính” và “phụ”? Đâu là chỗ cho cuộc trò chuyện/cải biên xảy ra giữa tác giả và dịch giả, văn bản đích và văn bản dịch? Những từ “sự tàng hình” và “ sự minh bạch” liên quan tới việc dịch như thế nào?

Moderator | Điều phối: Quyên Nguyễn

With | Với
James Shea, Kaitlin Rees, William Phuan, Kittiphol Saragganonda, Nguyễn Quí Đức

12:15 – 1:30pm Lunch break | Nghỉ trưa 

1:30 – 3:00pm Panel discussion 3 – Poethics of (self)publishing: reimagining readership

This panel will ask how publishing choices are made, by both the writer and the publisher. Now that it is possible for everyone to self-publish, we reconsider how poetry can be read and how a readership can be built. What role does the market play in poetry? How can independent publishing co-exist with mainstream or staterun publishing houses? In redefining censorship and where it is located, can we open different dialogues without the language of resistance?

Thảo luận 3 – Thi đức của (tự) xuất bản: hình dung lại quan hệ đọc Thảo luận này đặt câu hỏi về những lựa chọn xuất bản, của người viết và nhà xuất bản. Khi tự xuất bản trở thành khả thể với tất cả mọi người hiện nay, ta cân nhắc lại việc đọc thơ như thế nào và mối quan hệ đọc được xây dựng ra sao? Vai trò của thị trường với thơ ca là gì? Làm thế nào để xuất bản độc lập có thể cùng tồn tại với các nhà xuất bản dòng chính hoặc của nhà nước? Trong sự định nghĩa và định vị lại vấn đề kiểm duyệt, liệu ta có thể mở ra những đối thoại khác mà không phải dùng tới ngôn ngữ của chống đối?

Moderator | Điều phối: Kaitlin Rees

With | Với
Maung Day, Bernice Chauly, B.B.P Hosmillo, Nhã Thuyên, Quyên Nguyễn

3:15 – 4:00pm Closing comments | Bình luận tổng kết

We plan the next steps for bringing together all participants in a publication of creative nonfiction/essays.

Trao đổi về việc xuất bản một cuốn tiểu luận của những tác giả tham dự